Chào mừng các bạn đến với Trang tin điện tử xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hoá

Kế tuyên truyền Quí II

Đăng lúc: 08:42:39 11/08/2021 (GMT+7)
100%
Print

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội và các ngày lễ lớn của đất nước trong quí

 

UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ THANH KỲ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 


Số:       /KH-UBND                                         Thanh Kỳ, ngày     tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Qúy II năm 2021

 
 
 

 


Thực hiện Hướng dẫn số: 12-HD/BTGHU ngày 31/3/2021 của Ban tuyên giáo Huyện ủy; Hướng dẫn số: 22/HD-VHTT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Phòng văn hóa huyện Như Thanh về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2021.

UBND xã Thanh Kỳ xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý II/2021 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc Việt Nam, của Nhân dân Như Thanh; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng hình thức phù hợp, đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2021 với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng hình thức phù hợp, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

- Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2021 với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Tuyên truyền truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ gìn, xây dựng và bảo vệ đất nước.

1.2. Kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (3-4/4/1965 đến ngày 3 - 4/4/2021).

- Tuyên tuyền khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Hàm Rồng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Khẳng định Hàm Rồng chiến thắng là bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh đã và đang tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa anh hùng vững bước trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương "Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu" như lời căn dặn của Bác.

1.3. Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta;

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Tuyên truyền, những thành tựu của đất nước sau 46 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

1.4. Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2021)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1.5. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Gắn tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021).

- Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

1.6. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời và công lao đóng góp to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực; nhà chính trị, quân sự song toàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

- Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, một người cán bộ mẫu mực luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, thường xuyên trau dồi đức tài, bản chất cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh dũng, chết vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

1.7. Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.8. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2021)5

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

1.9. Một số ngày kỷ niệm khác: 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); 62 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2021)…và một số ngày kỷ niệm khác của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp…

1.10. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 ( Đã có hướng dẫn riêng)

2. Thời gian tuyên truyền Tuyên truyền các ngày lễ lớn:

Thực hiện trong Qúy II/2021 và các nhiệm vụ theo các sự kiện.

3. Hình thức tuyên truyền

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, bản tin phát trên đài truyền thanh của xã, loa phóng thanh các làng, bản, xe tuyên truyền cổ động của xã.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,

- Tuyên truyền cổ động trực quan trên Pa nô, áp phích, băng zôn, kẻ vẽ khẩu hiệu trên bảng tin, trên tường và ở những nơi công cộng.

- Tổ chức cho Nhân dân treo cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ phướn, cờ hồng kỳ...

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã.

4. Khẩu hiệu tuyên truyền và pa nô cổ động trực quan.

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (3,4/4/1965- 3,4/4/2021)!

 2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021)!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

7. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

8. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

9. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

10. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Như Thanh thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

11. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại!

12. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND xã.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Ban ngành đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Qúy II/2021 gắn với tuyên truyền bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Căn cứ vào các sự kiện xây dựng 1- 2 cụm pa nô lớn tại khu trung tâm, các tấm pa nô nhỏ và cắt dán từ 2 - 3 lượt băng zôn treo trên các trục đường chính, kẻ vẽ khẩu hiệu tại các bảng tin, các bờ tường nơi công cộng. Chỉ đạo cho các thôn treo cờ đảng, cờ tổ quốc, cắt dán băng zôn, khẩu hiệu treo tại nhà văn hóa theo các sự kiện.

- Cập nhập thông tin một cách đầy đủ về công tác tổ chức và các hoạt động của địa phương, đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.

- Đài truyền thanh xã triển khai và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ngày lễ kỷ niệm trên hệ thống đài truyền thanh một cách thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

2. Đối với các thôn.

Căn cứ váo tình hình thực tế và điều kiện tại cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT trong quý II/2021 bằng hình thức phù hợp, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng Nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền quý II năm 2021 của UBND xã Thanh Kỳ. Chủ tịch UBND xã  yêu cầu các ban ngành đoàn thể có liên quan, các thôn nghiêm túc thực hiện.

 

- Nơi nhận:                                              Thanh Kỳ, ngày      tháng 4 năm 2021

- TTĐU-HĐND (b/c);                                                                       CHỦ TỊCH

- MTTQ-ĐTN-PN (P/h);

- 9 thôn (T/h);

- VH (T/h);

- Lưu: VT.

                                                                                 

         Nguyễn Trọng Viện

Công khai kết quả giải quyết TTHC

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289